Фирмата предлага и индивидуални решения, базирани изцяло на нуждите на конкретния клиент.

Данъчна защита

 • Подготвяне на документи за данъчна ревизия
 • Данъчна защита
 • Провеждане на ревизията извън офиса на клиента
 • Обжалване на актове, издадени от контролните органи

Изготвяне на документи за пред банки, лизингови компании и програми за финансиране на Европейския съюз

 • Изготвяне на счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки, необходими за кандидатстване по програми
 • Изготвяне на удостоверения
 • Актуално състояние на фирма
 • Препис от съдебно решение
 • Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност
 • Удостовeрение за липса на процес на ликвидация
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
 • Удостоверения от НАП
 • Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози

Интернет банкиране

 • Попълване на платежни към бюджета
 • Попълване на платежни към контрагенти
 • Подписване на платежни към бюджета и контрагенти
 • Управление на паричните средства

Консултации

 • Счетоводно законодателство
 • Данъчно законодателство
 • Оптимизиране на данъчните задължения
 • Трудово и осигурително законодателство
 • Сформиране на счетоводен екип на място
 • Автоматизация на вътрешната отчетност
 • Вътрешен одит
 • Мониторинг на вътрешно счетоводство
 • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал

Обработка на документи

 • Пълен набор от счетоводни услуги
 • Обработка по зададена от клиента аналитичност
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ и ЗОДФЛ
 • Изготвяне на дневници по ЗДДС
 • Отдалечена обработка
 • Решения за работа с фирми от цялата страна
 • Изготвяне данъчно амортизационен план

Представителство

 • При ревизии от страна на НАП
 • При ревизии от Инспекция по труда
 • При проверка на Комисия за защита на потребителите
 • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл. образец 1 и 6, както и декл. по ЗКПО и ЗОДФЛ
 • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения
 • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
 • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация
 • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти

Регистрация на фирми

 • Съдебна
 • Агенция по вписвания
 • Бюро за финансово разузнаване
 • Инспекция по труда
 • По Закона за защита на личните данни
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Регистрация по ЗДДС, ЗА

Складово стопанство

 • Внедряване на складова система
 • Организиране на процеса на отчитане на стоково материалните запаси в търговските обекти (магазини, складове, офиси, производствени цехове)
 • Организиране на горе описания процес извън фирмата / в счетоводното предприятие

Справки

 • Изготвяне на справки за статистика
 • Изготвяне на справки за БНБ
 • Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи по бланка на Divide Cost
 • Изготвяне на справки по задание на клиента
 • Изготвяне на отчети по НСС и МСС

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори и обявяване в НАП
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП
 • Оформяне на трудови книжки
 • Служебни бележки (ЗОДФЛ, ЗСП)
 • Удостоверения за доходи – УП-1, УП-2, УП-3
 • Справка-декларация за Бюро по труда
 • Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати – изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изчисление на болнични и отпуски
 • Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск
 • Ревизии от НАП, касаещи ДОО, ЗО и ДЗПО
 • Изготвяне на граждански договори

Контакти

ДИВАЙД КОСТ ЕООД
София 1330
ж.к.Красна поляна III, бл.31 А вх. Г ,
имейл: office@dividecost.com
тел.: +359 2 96 76 878


www.stoli.com

Email: stolybg@gmail.com